REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DUOLIFESHOP

Niniejszy Regulamin Sprzedaży nie wyłącza ani nie ogranicza praw konsumenta, wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów, które nie mogą być zmienione ani uchylone w drodze umowy.

§ 1. Postanowienia wstępne

Niniejszy regulamin (Regulamin) określa zasady korzystania ze strony internetowej duolifeshop.eu (Sklep), w tym zawierania i wykonywania umów sprzedaży za pośrednictwem tego serwisu oraz reguluje korzystanie z serwisu w sposób wyłączny, z zastrzeżeniem, iż obowiązujące przepisy Regulamin wyłącza w najszerszym prawnie dopuszczalnym zakresie. Regulaminu nie stosuje się do towarów firmy Duolife zakupionych w innym trybie niż przy pomocy serwisu.
Warunkiem skorzystania ze Sklepu jest uprzednia akceptacja postanowień Regulaminu oraz zobowiązanie do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad. Zamawiający akceptuje Regulamin w szczególności poprzez złożenie zamówienia.
Regulamin stosuje się wyłącznie do konsumentów w rozumieniu obowiązujących przepisów.
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

Sprzedawcy – rozumie się przez to firmę Aberit Piotr Bereziewicz z siedzibą w Leżajsku przy ul. Jana Matejki 15, zarejestrowaną w Urzędzie Miasta Leżajsk pod nr 3067, NIP: 865-238-36-00, REGON 180254181.

Zamawiającym – rozumie się przez to osobę fizyczną (posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat), a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawą i zdolność do czynności prawnej.

Sklepie – rozumie się przez to platformę internetową pod adresem internetowym duolifeshop.eu, służącą prezentacji towarów oferowanych przez Sprzedawcę oraz składaniu i ewidencjonowaniu Zamówień.

Towarze – rozumie się przez to towary firmy Duolife oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w Sklepie w chwili składania Zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Towaru znajdującego się w ofercie Sklepu oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.

Cenie – należy przez to rozumieć cenę brutto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Towaru. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towaru znajdującego się w ofercie Sklepu. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca od chwili przyjęcia zamówienia przez Sklep.

Dostawcy – należy przez to rozumieć (i) podaną w Sklepie firmę kurierską współpracującą ze Sprzedawcą („Firma Kurierska”), (ii) pracowników Sprzedawcy Sprzedawca zapewnia dostarczenie Towarów wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kosztach dostarczenia Towaru – rozumie się przez to opłaty za dostawę Towaru do Zamawiającego. Kwoty te są uwidocznione w Sklepie podczas dokonywania przez Zamawiającego zamówienia Towaru.

Zamówieniu – należy przez to rozumieć zestaw Towarów określonych do realizacji przez Zamawiającego w formie elektronicznej, zgodnie z niniejszym regulaminem.

§ 2. Składanie, przyjmowanie i realizacja zamówień

Podstawowym warunkiem dokonania zakupu Towarów na sklepie jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia oraz akceptacja niniejszego Regulaminu.
Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu Agito.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.
Zamawiający zobowiązany jest wypełnić formularz prawidłowo, to jest uzupełniając wszystkie rubryki oraz podając dane zgodne ze stanem rzeczywistym.
Sprzedawca potwierdzi Zamawiającemu, poprzez przesłanie pocztę elektroniczną na adres wskazany w zamówieniu, otrzymanie zamówienia (potwierdzenie), przy czym potwierdzenie to nie stanowi potwierdzenia przyjęcia oferty.
Zamówienia można składać całodobowo. Klient jest związany ofertą zawartą w Zamówieniu przez 10 dni, licząc od dnia jej przesłania do Sprzedawcy, przy czym czas doręczenia Sprzedawcy oferty Zamawiającego liczony jest:
a) jeżeli potwierdzenie zostanie przesłane Klientowi w dniu roboczym pomiędzy godz. 8.30 a godz. 16.00 ofertę Klienta uważa się za złożoną w tym samym dniu,
b) jeżeli potwierdzenie zostanie przesłane Klientowi w innym czasie niż wskazane powyżej w pkt a) ofertę Klienta uważa się za złożoną w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu przesłania potwierdzenia.
Dni robocze – od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Do zawarcia umowy sprzedaży Towaru wskazanego w Zamówieniu dochodzi z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sklep (przyjęcie).
Przyjęcie jest dokonane przez Sklep, jeżeli w terminie związania ofertą wskazanym w § 2 ust. 5 pkt nie poinformował Zamawiającego o niedostępności towaru lub jego innej cenie (pocztą elektroniczną lub telefonicznie), a Zamawiający uiścił Cenę.
Jeżeli cena nie została uiszczona, a Sprzedawcy nie udało się potwierdzić złożenia zamówienia przez Zamawiającego (pocztą elektroniczną lub telefonicznie), zamówienie nie jest realizowane, a po upływie 14 dni jest anulowane)
Sprzedawca nie jest zobowiązany dokonać przyjęcia przed uiszczeniem Ceny, za wyjątkiem formy płatności „za pobraniem” i „odbiór osobisty”.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień:
a) w których formularz nie został wypełniony lub został nieprawidłowo wypełniony, w szczególności, jeżeli brakuje numeru telefonu lub adresu e-mail;
b) po bezskutecznej próbie potwierdzenia Zamówienia,
c) złożonych z naruszeniem niniejszego regulaminu,
d) których wykonanie stało się niemożliwe wskutek niedostępności Towaru.
Sprzedawca zobowiązuje się w ramach umowy sprzedaży do realizacji Zamówienia zgodnie z treścią specyfikacji Zamówienia z zastrzeżeniem postanowień pkt. 11. poniżej.
Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odstąpienia od Zamówienia w razie braku możliwości jego realizacji (braku zamówionego Towaru), wówczas Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Zamawiającego przed realizacją Zamówienia, a Zamawiający ma prawo wówczas do rezygnacji z całości Zamówienia, bądź do rezygnacji z Towaru, którego brakuje, bądź też do wyrażenia zgody na zamianę brakującego Towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i Cenie.
Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub cofnąć zamówienie wysyłając powiadomienie pocztą elektroniczną, za pośrednictwem Sklepu lub dzwoniąc do Sprzedawcy na nr (17) 25 00 748 do chwili rozpoczęcia realizacji zamówienia (realizacja).
Sprzedawca rozpoczyna realizację Zamówienia w odniesieniu do:
a) Towaru oznaczonego w serwisie jako „produkt dostępny” – w ramach ilości dostępnych w serwisie, z chwilą przekazania towaru do wysyłki,
b) w odniesieniu do innych Towarów niż aktualnie dostępne, z chwilą ich zamówienia przez Sprzedawcę u producenta, której to czynności Sprzedawca dokonuje jednocześnie z potwierdzeniem.
Z chwilą złożenia Zamówienia Zamawiający zobowiązuje się do odbioru i zapłaty za Zamówienie oznaczonej przez Sprzedawcę Ceny wraz z Kosztami dostarczenia Towaru.
Zamawiający składając Zamówienie udziela Sprzedawcy pełnomocnictwa do zawarcia umowy o świadczenie usług pocztowych w jego imieniu z Pocztą Polską w celu przesłania za jej pośrednictwem zakupionego Towaru.
Wszystkie produkty dostępne na stronie Sklepu są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

§ 3. Termin realizacji i dowód zakupu

Czas realizacji Zamówienia zależy od dostępności Towaru, wybranej formy płatności i czasu dostarczenia przez przewoźnika (firmę kurierską, Pocztę Polską lub za pomocą Paczkomatów). Towary oznaczone jako dostępne wysyłamy następnego dnia roboczego po złożeniu Zamówienia (decyduje godzina złożenia zamówienia), pozostałe Towary wysyłamy zaraz po ich otrzymaniu.
Jeżeli Zamawiający złożył jednocześnie kilka Zamówień na Towary o różnym czasie wykonania, zostaną one wysłane łącznie po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.
Sprzedawca dostarcza Towar Zamawiającemu wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT, jeżeli Zamawiający zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu Zamówienia i podał niezbędne dane do jej wystawienia. W przypadku braku odmiennych uregulowań dokument ten wystawiany jest w dniu wysyłania Towaru.
W zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wystawiania przy zamówieniach, za które płatność dokonywana jest „za pobraniem”, faktury pro-forma, a po otrzymaniu zapłaty lub odbiorze towaru wystawienie faktury VAT, która zostanie Klientowi doręczona pocztą.
Towary są sprzedawane w opakowaniach zgodnie z przepisami prawa.
Klient ponosi koszty dostawy określone w Cenniku dostępny w zakładce Dostawa i koszty wysyłki
Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy.
W przypadku odbioru osobistego przesyłkę należy odebrać w terminie 10 dni od dnia otrzymania informacji o możliwości odbioru. Przesyłka, która nie zostanie odebrana, zostanie przekazana do magazynu, a zamówienie zostanie anulowane.

§ 4. Płatności i dostawa

Zamawiający uiszcza Cenę za zamówione Towary według własnego uznania przy składaniu zamówienia – poprzez wykorzystanie form płatności wskazanych w Sklepie.
Aktualne i dostępne formy płatności są określone w Sklepie. Z reguły dostępne formy płatności to:
a) gotówka (pobranie) – płatność przy odbiorze Towaru,
b) przelew na konto Sprzedawcy wskazane w Zamówieniu – tzw. przelew tradycyjny,
c) za pomocą systemu umożliwiającego płatności on-line w Sklepie – szybkie płatności przelewy24.pl.
Koszty dostarczenia Towaru są podawane w Sklepie przy składaniu Zamówienia. Koszty dostarczenia Towaru (w tym pobrania) obejmują koszty przesyłki kurierskiej lub innej, którą przesyłany jest Towar do Zamawiającego, o ile dana usługa jest dostępna. W przypadku, gdy Zamawiający wybrał jako formę dostawy Firmę Kurierską, koszty przesyłki kurierskiej są widoczne dla Zamawiającego podczas dokonywania przez niego Zamówienia Towaru w Sklepie.
W razie nieobecności Zamawiającego pod wskazanym w Zamówieniu adresem, kosztami związanymi z dodatkową Dostawą zostanie obciążony Zamawiający. Jeżeli Zamawiający jest konsumentem, postanowienia niniejszego punktu nie stosuje się w przypadku zdarzeń losowych lub przypadków niezawinionych przez konsumenta lub za które konsument nie ponosi odpowiedzialności.
Przy dostawie Towaru Zamawiający proszony jest o sprawdzenie, w obecności Dostawcy, czy przesyłka nie posiada uszkodzenia wynikłego z transportu, czy jest nienaruszona, zgodna z Zamówieniem i potwierdzenie Dostawcy odbioru zamówionego Towaru.
W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem, Zamawiający proszony jest o nie przyjmowanie przesyłki oraz niezwłoczne zgłoszenie tego faktu dostarczającemu Towar w celu sporządzenia przez Dostawcę Protokołu Zwrotu.
Operatorem kart płatniczych w sklepie internetowych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP 7792369887, Regon 301345068.
Zamówienia wysyłane są na terenie Rzeczpospolitej Polski zgodnie z cenami podanymi na stronie koszty wysyłki.
Prosimy o rozsądne wybieranie sposobu wysyłki. W okresie zimowym nie zalecamy wyboru Paczkomatów, ze względu na możliwe przemrożenie zakupionych produktów. Reklamacje związane z konsekwencjami przemrożenia zamówionych produktów w okresie od 1 listopada do 31 marca nie będą uwzględniane w przypadku realizacji wysyłki za pomocą usługi Paczkomaty.

§ 5. Prawo odstąpienia od umowy

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Zamawiającemu, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru przez klienta, z zastrzeżeniem pkt. 2 poniżej. Zamawiający zwraca Towar Sprzedawcy wraz z wypełnionym oświadczeniem, którego wzór znajduje się na stronie: zwroty i reklamacje.
W przypadku odstąpienia od umowy, na zasadzie wskazanej pkt. 1. powyżej, zarówno Sprzedawca jak i Zamawiający są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy, w szczególności także zwrot kosztów przesyłki Towaru, o ile takie koszty zostały poniesione przez Zamawiającego.
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w § 10 ust. 3 opisanej powyżej w pkt. 1. ustawy, m.in. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.
Koszty ponoszone przez konsumenta w przypadku wykonywania przez niego prawa odstąpienia od umowy ograniczają się do bezpośrednich kosztów zwrotu towarów.

§ 6. Reklamacja

Reklamacje można składać bezpośrednio u Dostawcy w razie odbioru Zamówienia od Dostawcy lub za pośrednictwem Sklepu.
W razie dostarczenia Zamówienia przez Firmę Kurierską – w przypadku stwierdzenia braku Towaru lub wadliwości dostarczonego Towaru, Zamawiający w celu złożenia reklamacji proszony jest o niezwłoczny kontakt ze Sklepem.
Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej złożenia przez Zamawiającego. O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedawcę.
Dostarczenie Towaru niezamówionego przez Zamawiającego następuje na ryzyko Sprzedawcy i nie nakłada na Zamawiającego żadnych zobowiązań.
Reklamacje związane z konsekwencjami przemrożenia zamówionych produktów w okresie od 1 listopada do 31 marca nie będą uwzględniane w przypadku realizacji wysyłki za pomocą usługi Paczkomaty.

§ 7. Ochrona danych osobowych

Zamawiający dokonując rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celu realizacji umów sprzedaży.
Zamawiający może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zgoda ta jest udzielana przez Zamawiającego poprzez oznaczanie odpowiedniej opcji na formularzu Zamówienia.
Zamawiający oświadcza, że został poinformowany o przysługujących mu na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych uprawnieniach, a w szczególności o:
a) prawie wglądu do jego danych oraz ich aktualizowania i poprawiania, a także żądania usunięcia danych.
b) adresie siedziby i pełnej nazwie administratora danych,
c) dobrowolności podania danych.

§ 8. Postanowienia końcowe

We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również Ustawy z dnia 12 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271 z późn. zm.) i Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141 poz.1176). Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.
Znak towarowy produktów Duolife i nazwy produktów znajdujące się w sklepie internetowym www.duolifeshop.eu stanowią wyłączną własność tejże firmy i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu, przy czym zmiana nie dotyczy zamówień złożonych przed zmiana Regulaminu, które realizowane są na dotychczasowych warunkach, chyba, że Klient zażąda stosowania do jego zamówienia zmienionych warunków Regulaminu.
W razie sprzeczności postanowień Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w miejsce postanowień Regulaminu stosuje się te przepisy, a pozostała część Regulaminu pozostaje w mocy.
Spory powstające przy wykonywaniu umowy kupna-sprzedaży rozstrzygane będą przez Sąd powszechny.
Sklep stosuje pliki cookies. Informacje zbierane przy pomocy tyhc plików pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferensji Klientów ze Sklepu. Wyłączenie w przeglądarce opcji pozwalającej na zapisywanie plików cookies zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie ze Sklepu, jednak może spowodować utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików cookies określa Polityka Cookies zamieszczona na tej stronie.